Volitve so bile 21.2.2010, škofovo potrdilo pa smo člani ŽPS prejeli na četrto velikonočno nedeljo.

Sestali smo se na 23. rednih sejah in eni izredni seji.

Na vseh sejah smo imeli duhovni uvod in sicer smo obravnavali teme iz knjižic »Naše poslanstvo«, »Pridite in poglejte« in »Na poti k izviru«. Obravnavali smo tudi tekočo pastoralo za obdobje med sejama ter sprejemali določene zadolžitve. Na vseh sejah smo bili obveščeni o finančnem stanju župnije.

 • Na 1. redni seji dne 19.3.2010 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Križev pot – šola življenja« ter bili seznanjeni s poročilom volilne komisije o rezultatih in izidih volitev za člane ŽPS ter izvoljenih članov posameznih skupin, imenovali in izvolili smo organe: tajništvo, tajnika, gospodarski svet, komisijo za oznanjevanje in liturgično komisijo in komisijo za družinsko pastoralo, podano je bilo tudi poročilo s seje Škofijskega pastoralnega sveta, pogovorili pa smo se tudi o blagoslovitvi orgel na belo nedeljo, dne 11.4.2010.
 • Na 2. redni seji dne 10.5.2010 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Jezus je med nami«, kot osrednjo točko pa smo obravnavali pripravo na evharistični kongres, ki je bil 13.6.2010 v Celju in katerega se je udeležilo okrog 60 naših faranov.
 • Na 3. redni seji dne 27.7.2010 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Brez duhovnika ni evharistije«, glede sanacije strehe na podružnični cerkvi na Selih pa smo sprejeli sklep, da za nadzornika gradnje predlagamo go. Silvo Knapič. Poslovili smo se od p. Stermšek Slavka in p. Balint Cristiana, ki sta odšla na drugi župniji, v župnijo sta prišla p. Petek Jože in p. Ferlež Janez, ki ju je pri maši pozdravil ključar Pernek Dušan.
 • Na 4. redni seji dne 27.9.2010 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Evharistija življenja - dajte jim vi jesti«, posamezni voditelji skupin so podali okvirni pastoralni program, za obnovo strehe na Selih pa smo izbrali izvajalca del Kokol Martina, s.p. iz Ptuja, za zbiranje finančnih sredstev pa se dogovorili tudi za dva koncerta. Dogovorili smo tudi, da se namen sv. maše oz. za koga se daruje maša oznani na začetku maše.
 • Na 5. redni seji dne 29.11.2010 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Organizirano karitativno delo – pot do uspeha«, obravnavali smo še osnutek protokola pogrebnih slovesnosti, ki je bil dokončno sprejet na občinskem svetu Občine Videm. Gospodarski svet je podal tudi poročilo o finančnem stanju projekta podaljšanja cerkve in izgradnje orgel in sicer so celotna dela znašala 295.953,00 €, samostanska skupnost je prispevala na račun prodaje hmeljišča 113.277,00 €, na prošnjo s strani ŽPS pa še 20.000,00 €, dolg tega dne pa je še znašal 49.399,00 €. Glede obnove strehe na cerkvi sv. Družine na Selih so vir financiranja dva koncerta, ofri, in prispevki faranov. Dogovorjeno je bilo, da se prispevki zbirajo pri poverjenikih, to je članih ŽPS iz selskega dela župnije in da se vse ostale investicije, razen vzdrževalnih, v župniji ne planirajo do poplačila dolgov. Pripravili smo tudi nabiralne pole, podpisana pa je tudi že bila pogodba z izvajalcem del. Imenovali smo tudi dva člana za Dekanijski pastoralni svet. Na Dekanijskem pastoralnem svetu smo Imeli dve seji in sicer 29.3.2011 in 6.3.2014.
 • Na 6. redni seji dne 9.2.2011 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Kako naša župnija odgovarja na potrebe ljudi«, sprejeli smo sklep, da se božični blagoslov hiš razdeli na tri dele kot je že ustaljeno s tem, da se k haloškemu delu priključi naselje Videm pri Ptuju, blagoslova pa v Vidmu v tem letu ne bi izvedli, razen na izrecno željo katere družine. Seznanjeni smo tudi bili, da bo srečanje članov ŽPS mariborske nadškofije 26.3.2011 v cerkvi sv. Leopolda Mandiča v Novi vasi pri Ptuju in da bo svetovno srečanje mladih v Madridu v Španiji v mesecu avgustu, obravnavali pa smo tudi letno blagajniško poročilo župnije in odločili, da bo prvo sveto obhajilo tudi na podružnični cerkvi na Selih.
 • Na 7. redni seji dne 28.4.2011 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Kako mlade vključiti v karitativno delo«. Dano je bilo tudi poročilo o izobraževanju voditeljev komisij in tajnikov ŽPS ter poročilo z Dekanijskega in Škofijskega pastoralnega sveta, seznanjeni pa smo tudi bili, da so dela na podružnični cerkvi na Selih končana, prevzem bo 1. maja, sledil bo tudi obračun opravljenih del.
 • Na 8. redni seji dne 13.7.2011 so predstavniki skupin poročali o svojem delu. Seznanjeni smo bili tudi s poročilom o kanonični vizitaciji nadškofa. Glede gradbenih del na podružnični cerkvi na Selih pa smo bili seznanjeni, da so dela končana in da celotni obračun znaša 56.983,00 €, verjetno pa bomo dobili še kakšen popust ter da bo slovesnost blagoslova obnove del na Aninsko nedeljo, ko bo izveden tudi srečolov.
 • Na 9. redni seji dne 19.9.2011 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Socialni program, moja odgovornost do Boga, sebe in soljudi«, okvirni pastoralni načrt so podali predstavniki posameznih skupin, strinjali pa smo se tudi, da si mladi uredijo mladinsko sobo. Seznanjeni smo bili z župnijskim pismom staršem in vero učencem kot soodgovornost pri vzgoji otrok in glede prispevka za pomoč pri stroških elektrike, kurjave in katehistinje, prispevek po družini pa znaša 30 € letno.
 • 1. izredno sejo dne 30.10.2011 smo imeli zaradi smrti p. Mihe Drevenška, dogovorili smo slovesnost pogreba v naši župniji.
 • Na 10. redni seji dne 12.12.2011 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Imam lastno mnenje – oblikujem javno mnenje«, sprejeli smo sklep, da se p. Mihi Drevenšku postavi obeležje na vidnem prostoru v kraju in predlagali Občini Videm, da p. Miha Drevenška razglasi za častnega občana. Seznanjeni smo tudi bili glede Slomškovega leta in da je končana obnova Vidove kleti, kar je lahko v ponos kraju.
 • Na 11. redni seji dne 27.2.2012 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Družbena odgovornost kristjana«, seznanjeni smo bili z letnim poročilom župnije za leto 2011, določili smo delegate za Dekanijski pastoralni dan, ki je bil na Ptuju dne 11.3.2012 in je imel temo »Slomškovo sporočilo za današnji čas« ter se je odvijal v petih skupinah. Sprejeli smo tudi sklep, da se naša župnija pobrati z župnijo Bednja. Sprejeli smo tudi sklep, da smo proti blagoslovom jedi zunaj cerkve.
 • Na 12. redni seji dne 28.5.2012 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Pravičnost in ljubezen v župnijski pastorali«, seznanjeni smo bili, da je dolg na podružnični cerkvi na Selih saniran, pripravljajo pa vse potrebno za ureditev fasade na domu p. Mihe Drevenška, ki bi naj bila klasična, dogovorili pa smo program slovesnost za Vidovo nedeljo z zadolžitvami članov ŽPS, po maši pa bo podpis listine o pobratenju z župnijo Bednja, kateri bomo vrnili obisk 15.8.2012, ko imajo žegnanje.
 • Na 13. redni seji dne 10.9.2012 smo dobili knjižici »Naše poslanstvo št. 46« z naslovom Leto vere in »Pridite in poglejte« in imeli pogovor o utripu Cerkve na Slovenskem. Seznanjeni smo bili, da je samostan potreben temeljite obnove, saj je potrebno zamenjati okna in vrata ter urediti fasado z izolacijo, za ta dela pa ne bomo izvajali zbiralnih akcij. Sprejeli smo sklep, da se strinjamo, da nadaljujemo z obnovo doma p. Miha Drevenška in sicer najprej z ureditvijo fasade na domu in z izgradnjo spominskega obeležja - doprsnega kipa p. Mihe. Predstavniki skupin so podali refleksijo dela v preteklem letu in glavni okvir načrta za novo pastoralno leto.
 • Na 14. redni seji dne 12.11.2012 smo za duhovni uvod obravnavali temi »Stanje vere in občestva« ter »Naše prednosti« in bili seznanjeni s poročilom o dekanijskem pastoralnem dnevu in sprejetimi sklepi ter da je fasada na domu p. Mihe Drevenška narejena, kip p. Mihe pa je pred stavbo samostojno na podstavku, da je pohvalno, da je kip plačan s prispevki faranov Pobrežja in da bomo denar za dela na domu zbirali še naprej. Sprejeli smo tudi okvirni pastoralni načrt, seznanili smo se tudi z vsebino 3. seje Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS).
 • Na 15. redni seji dne 29.1.2013 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Namen Slovenskega pastoralnega načrta«, bili seznanjeni o finančnem poročilu župnije za leto 2012, pa tudi z deli na domu p. Mihe Drevenška ter da je večina del pri obnovi samostana že končanih, dano je bilo tudi poročilo o izobraževanju PIP-a na škofiji v Mariboru.
 • Na 16. redni seji dne 25.3.2013 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Pastoralne izzive«, bili seznanjeni o vsebini 4. seje ŠPS in o študijskem delu zakonskih skupin in voditeljev tečajev priprave na zakon. Na pobudo glede blagoslova velikonočnih jedi na terenu pa smo ponovno sprejeli sklep, da smo proti blagoslovom velikonočnih jedi zunaj cerkve. Bili smo tudi za obnovo notranjosti doma p. Mihe Drevenška, na kar je pritiskala tudi občina. Sprejeli smo tudi sklep, da se za prvoobhajance nabavijo halje.
 • Na 17. redni seji dne 3.6.2013 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Proces načrtovanja v prihodnjih letih«, bili smo seznanjeni, da so dela v notranjosti doma p. Mihe Drevenška v zaključni fazi, saj bo v njej že prva razstava fotografij Osnovne šole Videm pri Ptuju, pogovorili smo se tudi o slovesnosti Vidovega tedna, seznanjeni smo tudi bili, da naš mladinski pevski zbor kot edini iz Slovenije odhaja v Bratislavo na svetovno srečanje mladinskih pevskih zborov. V soboto, 22.6.2013 je tudi bil slavnostni koncert ob 100-letnici cerkvenega zborovskega petja v župniji, ko je prišel na Videm organist g. Ivan Brglez, za kar je tudi bil izdan zbornik, pevci pa bodo prejeli priznanja za večletno petje v zboru.
 • Na 18. redni seji dne 2.9.2013 nam je za duhovni uvod bil predstavljen priročnik pastoralnega načrtovanja »Na poti k izviru«, bili smo seznanjeni, da znašajo gradbena dela v notranjosti doma p. Mihe Drevenška 48.836,00 € in da je potrebno plačila, ki bi jih izvedel samostan na račun dolga župnije, samostanu tudi vrniti. Ponovno je bilo poslano pismo staršem za prispevek za ogrevanje in katehistinjo, ki znaša letno 20,00€.
 • Na 19. redni seji dne 11.11.2013 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Moja pot od številnih dejavnosti k izviru«, bili smo seznanjeni o pastoralnem načrtovanju za leti 2013-2014, ki so ga pripravili vodje župnijskih skupin na posebni seji dne 17.9.2013 in smo ga še dopolnili. Poudarjeno je bilo predvsem neporočenost staršev in opuščanje spovedi. Seznanjeni smo bili tudi o finančnem stanju župnije.
 • Na 20. redni seji dne 28.2.2014 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Pot naše župnije od številnih dejavnosti k izviru«, bili smo seznanjeni o finančnem poročilu župnije za leto 2013, dolg po stanju 31.12.2013 znaša 21.283,30 €, organizirali smo tudi koncert, dali pa tudi vlogo na občino za pomoč pri poplačilu dolgov. Sprejeli smo sklep, da je potrebno pristopiti k sanaciji strehe na župnijskem domu na Selih in popravilo izvesti še v mesecu marcu. Glede izvajanje hagioterapije na Selih smo sprejeli sklep, da se oznani maša vsako prvo sredo v mesecu ob 20.00 uri in da se za izvedbo hagioterapije Centru za boljši svet Slovenije omogoči uporaba učilnice v župnijskem domu na Selih, za kar poravnajo ustrezne stroške (elektrika, kurjava…). V župnijski cerkvi bi bilo potrebno tudi popraviti klečalnike, kar pa bi uredili v prihodnjem letu. Na seji liturgične komisije dne 10.3.2014 smo izbrali delegate za Dekanijski pastoralni dan.
 • Na 21. redni seji dne 20.5.2014 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Mesto božje besede v mojem življenju«, bili smo seznanjeni o vtisih z Dekanijskega pastoralnega dne ter o pripravi na Vidove dneve, imenovali smo tudi komisijo za izvedbo srečolova. Obnovo strehe na župnijskem domu na Selih so opravili farani, nabavili so le material v vrednosti 1.200,00 €.
 • Na 22. redni seji dne 21.10.2014 smo za duhovni uvod obravnavali temo »Spodbujanje branja Božje besede v naši župniji«, bili smo seznanjeni o sklepih Dekanijskega pastoralnega dne, glede načrtovanja so poročali vodji skupin, v ožji skupini pa smo se sestali 24.10.2014 in dopolnili predlog programa. Dolg za dom p. Mihe Drevenška še znaša 10.983,00 €. Na podružnici Sela je v nastajanju otroški pevski zbor. Predlagali smo tudi izredne delivce obhajila in sicer Ivana Viličnjaka in Tončeka Horvata.
 • Na 23. redni zadnji seji dne 11.2.2015 smo namesto duhovnega uvoda obravnavali refleksijo dela na minuli mandat in ugotovili, da je bilo delo ŽPS plodno, predvsem pa pohvalno v delu številnih komisij, ki jih imamo v župniji. Vsi člani ŽPS so povedali, da smo v župniji naredili precej in da so se dobro in lepo počutili, saj je bilo sodelovanje dobro in le tako je možno graditi dobro občestvo. Kritika je bila izrečena glede duhovnega življenja, predvsem na opustitvi zakramenta spovedi ter obiska maš, v upadanju je tudi obisk otrok pri mašah. Izvolili smo tudi ključarje in sicer za župnijsko cerkev Petek Vinka iz Pobrežja 151 in Horvat Antona iz Pobrežja 40/a, za podružnično cerkev Sela Pukšič Maksa iz Barislovc 14 in za podružnično cerkev Janž Viličnjak Ivana iz Dravinjskega Vrha 71. Evidentirali smo tudi kandidate za volitve novih članov ŽPS, volitve pa bodo 1. marca 2015 pri vseh mašah. Sprejeli smo tudi sklep, da bodo od postnega časa naprej maše zvečer še poleg torka tudi ob sredah.

Na vseh sejah smo še redno pregledali rojstne dneve in godove članov ŽPS, po seji pa smo imeli še običajni agape.

Videm pri Ptuju, 11.2.2015